Hétfőtől péntekig

+36-62/327-222, +36-70/601 62 63

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján.

 

Közzététel

Tabi Ügyvédi Iroda > Közzététel

  TÁJÉKOZATÓ HANGFELVÉTEL , KÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉNEK TILALMÁRÓL

A TABI  ÜGYVÉDI IRODÁBAN A HANG ÉS KÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE A TABI ÜGYVÉDI IRODA VEZETŐJÉNEK ÍRÁSBELI ENGEDÉLYE NÉLKÜL TILOS! AZ ÜGYVÉDI IRODÁBAN MEGJELENT ÜGYFÉL,FÉL,SZEMÉLY AZ ÜGYVÉDI IRODÁBA TÖRTÉNŐ KONZULTÁCIÓ ALKALMÁVAL TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES MEGJELENÉS TOVÁBBÁ  TELEFONOS KONZULTÁCIÓ ALKALMÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉSKOR KÉSZÜLT TITKOS VAGY ENGEDÉLY NÉLKÜL HANGFELVÉTELT NEM KÉSZÍTHET AZT NEM HASZNÁLHATJA FEL, TOVÁBBÁ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZÉRT TELJES BÜNTETŐJOGI ÉS POLGÁR JOGI FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK!

JELEN TÁJÉKOZTATÁST ELJÁRÓ ÜGYVÉD KÜLÖN AZ ÜGYVÉDI FELJEGYZÉSBE, TÉNYVÁZLATBA, MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSBE RÖGZÍTI!

 

Jelen tájékoztatást az ügyvédi iroda a honlapján a www.drtabi.hu  is közzétette.

A hangfelvétel rögzítésének három fontos jogi vonatkozása lehet: az adatvédelmi jog, a polgári jog és a büntetőjog területén.
Az előadó az olyan hangfelvételek jogi megítélésről beszélt, amelyet a személyesen folytatott vagy a távközlési rendszer útján zajló beszélgetés résztvevője készít, a kommunikációban résztvevő fél vagy felek hozzájárulása nélkül.

Adatvédelem
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  alapján
Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés is.
Az adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Személyes adat két esetben kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete elrendeli!

Polgári jog
2:42. § [A személyiségi jogok általános védelme]

(1)2 Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való – bármilyen módon, illetve eszközzel történő – kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.

(2) Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.

(3) Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult.

2:43. § [Nevesített személyiségi jogok]

A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen

  1. g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

A bírói gyakorlat pedig azt mutatja a BH 2008. 266. bírósági határozat szerint: „Hangfelvétel engedély nélküli elkészítése önmagában visszaélésnek minősül. A jogsértőt terheli annak bizonyítása, hogy a hangfelvétel elkészítése nem volt visszaélésszerű.”

 

  • Visszaélés személyes adattalA hangfelvétel készítése csak kivételesen valósíthat meg bűncselekményt: a Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés

 

Személyes adattal visszaélés

  1. § (1)Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva
  2. a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy
  3. b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség: 1 év.

(2) (1): aki a személyes adatok védelméről v. kezeléséről szóló tv-i rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más v. mások érdekeit jelentősen sérti.

(3) 2 év: különleges adatra.

(4) bűntett: 3 év: hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával.