Hétfőtől péntekig

+36-62/327-222, +36-70/601 62 63

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján.

 

Adatvédelem és Cookie szabályzat

Tabi Ügyvédi Iroda > Adatvédelem és Cookie szabályzat

A Tabi Ügyvédi Iroda (székhely: 6722 Szeged, Jósika u. 34/A; “Iroda”) az általa végzett adatkezelésekkel összefüggésben a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint ad tájékoztatást a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1 Önéletrajzot benyújtók adatainak kezelése

Annak érdekében, hogy az Iroda ki tudja értékelni az Ön által benyújtott önéletrajzot, állásinterjút tudjon lefolytatni Önnel és visszajelzést tudjon adni az Ön részére azzal kapcsolatban, szükséges az önéletrajzban (esetlegesen benyújtott motivációs levelében) foglalt adatok kezelése.
Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), amelyet Ön az önéletrajzának benyújtásával ad meg.
Az Iroda az Ön által az Iroda részére benyújtott önéletrajzában (motivációs levelében) szereplő adatokat kezeli, így pl.: családnév, keresztnév, telefonszám, lakcím, email cím, fénykép, szakmai tapasztalat leírása, beszélt nyelv(ek), hobbi. Kérjük, hogy különleges adatokat (pl. egészségügyi adat, genetikai adat) ne adjon meg!
Az Iroda a fent meghatározott célból addig kezeli az Ön fentiekben meghatározott személyes adatait, amíg meghozza a döntés arról, hogy tesz-e az Ön foglalkoztatásra vonatkozó ajánlatot. Amennyiben nem tesz, akkor az Ön erről szóló tájékoztatását követően haladéktalanul törli az adatokat, kivéve, ha Ön ekkor hozzájárulását adja az önéletrajzában foglalt adatok további 6 hónapig tartó kezeléséhez abból a célból, hogy ha üresedés következne be, akkor az Iroda újra áttekinthesse az önéletrajzot és, amennyiben érdekes lehet az üresedés az Ön számára, akkor fel tudja venni Önnel a kapcsolatot. Ezen célból a szükséges mértékben az Iroda profilalkotást végez annak érdekében, hogy fel tudja hívni a figyelmét egy Önnek esetlegesen érdekes álláslehetőségre. A nevezett 6 hónap elteltével az Iroda törli az adatokat.
Az Iroda szervezetén belül kizárólag azon munkatársak férnek hozzá az adatokhoz, akiknek a munkája elvégzése érdekében ez szükséges (irodavezető, irodavezető helyettesek, HR felelős munkavállaló, az iroda toborzással foglalkozó tagjai) és csakis annyi ideig, amennyi ideig szükséges. Az Iroda nem továbbítja a személyes adatokat harmadik fél részére (sem az EU-n/EGT-n belül, sem azon kívülre).
Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.
Ha Ön beadja az önéletrajzát, akkor azzal a jelen 1.1 pont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását megadja (kivéve a további 6 hónapig tartó adatkezelést, amelyhez a fent írtak szerinti időpontban kérhetjük a hozzájárulását).

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

1.2. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

1.2.1. A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociálisjóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

1.2.2. Az ügyvéd szerződés teljesítése jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név
2. születési név,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat; a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
1.2.3. Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
1.2.4. A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, az ügyvéd munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
1.2.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

1.3 Megbízások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a kapott megbízás teljesítése.
Ha az Iroda és Ön vagy az Ön munkáltatója között ügyvédi megbízási szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Iroda a következő személyes adatokat kezeli: az Ön, az ügyfél képviselője, az ellenérdekű felek, tanúk, szakértők és egyéb természetes személyek a konkrét megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatai, az ügy tárgya, az ügyazonosító, a megbízási szerződés létrejöttének időpontja, az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma, illetve más eljárások iktatószáma, a megbízással kapcsolatos személyes adatok.

Amennyiben magánszemély a megbízó, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése). Amennyiben nem magánszemély a megbízó, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 1.§ (1) bekezdése.
Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak; a megbízás jellegétől függően a hozzáférés bizonyos irodai tagokra, illetőleg munkavállalókra korlátozott.
Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.
Adattovábbításra az ügy által megkívánt esetben kerül sor (pl. perben képviselt EGT-n kívüli ügyfél részére az ellenérdekű fél, tanú vagy szakértő adatainak megküldése).
Az adatkezelés időtartama 5 év, illetőleg 10 év (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés): az Iroda az adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli. Okirat ellenjegyzése esetén az Iroda az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi. A nevezett bekezdésekben nem szereplő, a megbízással kapcsolatos adatokat az elévülési idő végéig őrzi az Iroda.
Szükség esetén a megbízáshoz kapcsolódó iratok (amelyek adott esetben személyes adatokat is tartalmazhatnak) fordításával az Iroda fordító céget (mint adatfeldolgozót) bízhat meg, amely adatkezelés jogalapja az Iroda azon jogos érdeke, hogy hatékonyan tudja teljesíteni a megbízást (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ezen adatkezelések során az Iroda adott esetben használja a DeepL gépi fordítóprogramot, amelyet a DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Németország) társaság működtet.
Amennyiben a fordítandó szöveget egyszerű szöveges üzenetként írjuk be a deepl.com honlap megfelelő ablakába (azaz az ingyenes „DeepL Translator” nevű programot használjuk), akkor ügyelünk arra, hogy az ilyen szöveg nem tartalmaz személyes adatokat.
Amennyiben a fordítandó szöveget fájlként küldjük el a fordítóprogramot működtető cégnek (azaz a fizetős „DeepL Pro” nevű programot használjuk), akkor személyes adatok megküldésére is sor kerülhet (kivéve a különleges adatokat (pl. egészségügyi adatok), amelyeket nem küldünk meg). Ezen fordítandó szövegeket a DeepL SE kizárólag a fordítás elkészítése érdekében kezeli és annak elkészültét követően törli az adatokat és magát a fordítást is. Amennyiben .docx vagy .pptx fájlként küldjük meg a fordítandó szöveget, akkor a fordítást a DeepL SE maga végzi az EGT-n belül. Amennyiben pdf fájlként küldjük meg a fordítandó szöveget, a fordítást ilyen esetben is a DeepL SE végzi, alapvetően az EGT-n belül, azonban ilyen esetben igénybe veszi al-adatfeldolgozóként az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Ír Köztársaság) („Adobe API”) társaságot, amelynek feladata a pdf dokumentum konvertálása fordítható szöveggé, majd a fordítás elkészültét követően annak visszakonvertálása pdf dokumentummá. Az Adobe API ezen konvertálás során igénybe veszi az Adobe Inc. (345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA) társaságot. Az Adobe cégek legfeljebb 24 óráig tárolják a dokumentumot a szerverükön. A DeepL SE adatfeldolgozói szerződést kötött az Adobe API-vel, az Adobe társaságok pedig egymással megkötötték az EU vonatkozó, adatfeldolgozók közötti általános adatvédelmi kikötéseit.

1.4 Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok alapján ügyfélátvilágításra kerül sor, az Iroda az ügyfélátvilágítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény (“Pmt.”) 7. § (2) és (8) bekezdésében meghatározott adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviseletére jogosultak neve és beosztása, ha ilyennel rendelkezik, a kézbesítési megbízottjának a jelen bekezdésben meghatározott adatai, kivéve az azonosító okmány típusát és számát). Az Iroda az adatokat tartalmazó okiratról és a lakcímet igazoló hatósági igazolványról annak személyi azonosítót igazoló oldala kivételével köteles másolatot készíteni.
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és a Pmt. 7-11.§-ai, illetve adott esetben a 17.§-a.
Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.
Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 74.§ (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, a 75.§ (1) bekezdése alapján a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére).
Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.
Az Iroda az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

1.5 Ügyfélazonosítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok alapján ügyfélazonosításra kerül sor, az Iroda az ügyfélazonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:
az Üttv. 32.§ (3) és (7) bekezdésében, valamint 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok (pl. családnév, keresztnév, születés helye és ideje, anyja neve, állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás, lakcím, arcképmás, aláírás, az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma).
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 32-33.§-a.
Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.
Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 30-31.§) a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére.
Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Üttv. 33.§ (7) bekezdése, Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

1.6 Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az Iroda részére előírják, az Iroda az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:
az Üttv. 53.§ (2) bekezdésben meghatározott adatok (ügyvéd által képzett ügyazonosító, ügyfél neve, az ügy tárgya, a megbízási szerződés létrejöttének időpontja, az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma, illetve más eljárások iktatószáma).
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 53.§ (1) bekezdése.
Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.
Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülhetnek továbbításra a kamarai szervek részére (Üttv. 53.§ (4) bekezdés).
Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.
Az Iroda az adatokat 5 évig, illetőleg 10 évig őrzi meg (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés): az Iroda az adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli. Okirat ellenjegyzése esetén az Iroda az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi.

1.7 Üzleti partnerekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Ha az Iroda és az Ön munkáltatója között szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Iroda az Ön, mint kapcsolattartó (az Ön munkáltatója által az Iroda rendelkezésére bocsátott) következő személyes adatait kezeli:
az Ön családneve, keresztneve, beosztása, telefonszáma és email címe
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Iroda, illetőleg az Ön munkáltatója jogos érdekének érvényesítése).
Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.
Adattovábbításra harmadik fél részére nem kerül sor. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.
Az Iroda az adatokat a szerződés megszűnésétől számított öt évig, illetőleg a kapcsolattartó személyének változásától számított legfeljebb 1 évig őrzi.

1.8 Letéttel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az Iroda ügyvédi letéti szerződést köt, akkor az alábbi adatokat kezeli az ügyféllel kapcsolatban:
az Üttv. 51.§ (2) bekezdésben meghatározott adatokat: a letétkezelő ügyvéd nevét és kamarai azonosító számát, a letéti szerződés ügyazonosítóját, a letét típusát, a letét tárgyát, ha a letétkezelő ügyvéd a letétet alszámlán helyezi el, az alszámla számát, pénzletét esetében a ténylegesen letétben levő pénz összegét és devizanemét, a letéti szerződés megkötésének, módosításának, illetve megszűnésének a dátumát, az adatok letéti nyilvántartásban való rögzítésnek, illetve a rögzített adatok módosításának a dátumát.

A letéti nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján és az Üttv. 51.§ (1)-(2) bekezdése alapján történik.
Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.
Az adatok a Szegedi Ügyvédi Kamara részére kerülnek továbbításra.
Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetve könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.
Az Iroda az adatokat a letét megszűnését követő 10 évig őrzi (Üttv. 51.§ (4) bekezdés).

2. Az adatkezelő:

A fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): az Iroda.

Adatkezelő megnevezése: Tabi Ügyvédi Iroda
Adatkezelő címe: 6722 Szeged, Jósika utca 34/A.
Adatkezelő telefonszáma: +36 62/327-222
Adatkezelő e-elérhetősége:  iroda@drtabi.hu
Az adatkezelés helye: 6722 Szeged, Jósika utca 34/A.

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatokat az Iroda székhelyén (6722 Szeged, Jósika u. 34/A.) tároljuk.
Az Iroda megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.
A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett főbb technikai és szervezési intézkedések: Az Iroda IT rendszere megfelelő tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védett. Valamennyi számítógéphez kizárólag jelszóval lehetséges a hozzáférés.
Az Iroda megteszi a megfelelő védelmi intézkedéseket, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztül történő támadást nem lehetséges minden esetben megelőzni, kivédeni.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:
a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Irodától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Iroda az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Iroda pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha pl. az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;
– a személyes adatokat az Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda korlátozza az adatkezelést, ha pl. az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Iroda késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

g) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben arra az Iroda jogos érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Iroda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A fenti 1.6 pont szerinti adatkezelés esetében, tekintettel a kezelt adatot szűk körére és arra, hogy az Irodának méltányolható érdeke fűződik az általa kötött szerződések teljesítéséhez, a tiltakozás nem eredményezi ezen adatkezelés megszűnését.
h) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az Iroda közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Iroda ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Irodától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
i) hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk): Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségen keresztül, amely esetben a személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Dr. Tabi Mária Zsuzsannától kérhető levélben (6722 Szeged, Jósika u. 34/A.) vagy e-mailben (iroda@drtabi.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon (+3662/327-222), az Iroda részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén Dr. Tabi Mária Zsuzsannával kell felvennie a kapcsolatot.

Szeged, 2022. május

Alább olvashatja a jelen honlappal kapcsolatos legfontosabb cookie (süti) szabályozásokat.

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó cookie:ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Saját cookie

Ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.

Harmadik fél cookie

Amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.
Milyen sütiket használunk és miért?

Feltétlenül szükséges cookie

Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk

 • Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
 • Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
 • Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
 • Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
 • Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.
 • Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk

 • Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
 • Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 • Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesített beállítások és színek;
 • Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni.

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

Google Analytics Cookie-k